Published: September 2, 2021

Author: Viktor Lesyk

Category:

הנהלה ונושאי משרה-KPMG סומך חייקין, רו”ח.-נתוני פתיחה