Published: November 25, 2021

Author: Viktor Lesyk

Category:

מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-מימוש אופציות למניות