Published: September 2, 2021

Author: Viktor Lesyk

Category:

תוצאות הנפקה מניות ואופציות עלפי הודעה משלימה מיום 31.8.21- דוח משלים