Published: September 1, 2021

Author: Viktor Lesyk

Category:

תוצאות הנפקת מניות ואופציות עלפי הודעה משלימה מיום 31.8.21